رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر:

رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر

رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر

رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.