گواهی نامه ها

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت بهفام روش سپاهان :

گواهی کالیبراسیون

گواهی کالیبراسیون ۲

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت هسا :

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت سنجش کوشا :