گواهی نامه ها و تاییدیه ها

تاییدیه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان برای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار :

تاییدیه اداره توزیع نیروی برق استان اصفهان

 

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

رضایت نامه شرکت فولاد مبارکه از دستگاه هایپات ۶۰KV HIPOTساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

رضایت نامه شرکت فولاد مبارکه از دستگاه هایپات ۶۰KV HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت بهفام روش سپاهان :

گواهی کالیبراسیون

گواهی کالیبراسیون ۲

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت هسا :

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت سنجش کوشا :