گواهی نامه ها و تاییدیه ها

تاییدیه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان برای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار :

تاییدیه اداره توزیع نیروی برق استان اصفهان

 

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار:

تاییدیه آزمایشگاه مرجع اپیل مورد تایید وزارت نیرو برای دستگاههای تستر HIPOT ساخت شرکت مهندسی پژواک تجهیز بهار

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت :

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت بهفام روش سپاهان :

گواهی کالیبراسیون

گواهی کالیبراسیون ۲

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت هسا :

گواهی کالیبراسیون برای دستگاه تست عایقی از شرکت سنجش کوشا :