تقدیر نامه ها

رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سمیرم:

رضایت نامه از طرف اداره توزیع برق شهرستان سمیرم

رضایت نامه تایید عملکرد دستگاههای تست عایقی ولتاژ بالا این شرکت از طرف شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فریدونشهر:

تقدیر نامه از طرف فولاد مبارکه بابت بومی سازی تیوب های  High Voltage مربوط به ماشین روغن کاری الکترواستاتیک واحد خطوط نهایی نورد سرد فولاد مبارکه : 

تقدیر نامه از طرف فولاد مبارکه بابت بومی سازی ماژول HV مربوط به سیستم پوشش سنج واحد قلع اندود فولاد مبارکه :